Vennootschappelijke financiële overzichten

Vennootschappelijke balans per 31 december (vóór winstbestemming)

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 31 dec. 2018   31 dec. 2017 herzien*   1 jan. 2017 herzien
Activa            
Vaste activa            
- materiële vaste activa 1 1,5   2,2   3,1
- financiële vaste activa 2 9 559,7   9 742,0   9 853,2
             
    9 561,2   9 744,2   9 856,3
Vlottende activa            
- voorraden   40,3   40,8   35,2
- handels- en overige vorderingen   50,3   41,8   15,2
- vorderingen op groepsmaatschappijen   52,8   14,9   37,8
- vorderingen op joint ventures   0,3   0,3   0,3
- geldmiddelen en kasequivalenten   20,4   39,2   228,6
    164,1   137,0   317,1
             
Totaal   9 725,3   9 881,2   10 173,4
             
             
Passiva            
Eigen vermogen            
- geplaatst kapitaal 4 0,2   0,2   0,2
- herwaarderingsreserve 5 1 745,1   1 702,9   1 761,1
- wettelijke reserve deelnemingen 6 323,4   317,8   431,1
- algemene reserve 7 3 313,5   3 494,6   3 218,8
- resultaat boekjaar 8 325,2   257,2   183,5
             
    5 707,4   5 772,7   5 594,7
             
Voorzieningen 9 125,8   115,3   112,8
             
Langlopende verplichtingen            
- rentedragende leningen   2 815,5   2 842,9   3 164,3
             
Kortlopende verplichtingen            
- kortlopende financieringsverplichtingen   661,5   589,4   771,4
- handelsschulden en overige te betalen posten 10 226,0   174,4   220,1
- schulden aan groepsmaatschappijen   189,1   386,4   310,1
             
Totaal   9 725,3   9 881,2   10 173,4

* Aangepaste openingsbalans vanwege toepassing IFRS 15

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 31 dec. 2018   31 dec. 2017 herzien*
         
Netto omzet   559,7   495,9
         
Personeelskosten 13 ‑258,6   ‑177,4
Overige bedrijfslasten 14 ‑321,8   ‑328,7
Afschrijvingskosten   ‑0,8   ‑0,7
         
Totale lasten   ‑581,2   ‑506,8
         
Bedrijfsresultaat   ‑21,5   ‑10,9
         
Financieringsbaten- en lasten 16 36,8   30,9
Resultaat (des)investeringen geassocieerde deelnemingen   -   18,6
Aandeel in resultaat groepsmaatschappijen en geassocieerde deelnemingen 2 304,5   228,9
         
Resultaat vóór belastingen   319,8   267,5
         
Belastingen 17 5,4   ‑10,3
         
Resultaat ná belastingen 8 325,2   257,2

* Aangepaste cijfers vanwege toepassing IFRS 15