Nadere toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening

13. Personeelskosten

In € miljoenen 2018 2017
     
Salarissen 216,5 138,6
Sociale lasten 14,7 14,1
Pensioenkosten 27,4 24,8
     
Totaal personeelskosten 258,6 177,5

In de salariskosten zijn begrepen de kosten voor de reorganisatievoorziening ter hoogte van € 43,3 miljoen en de kosten voor de afkoop van personeelsregelingen ter hoogte van € 39,3 miljoen.

De toelichting op de bezoldiging van bestuurders en commissarissen is opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde financiële overzichten.

14. Overige bedrijfslasten

In miljoenen euro's 2018 2017
     
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 159,3 188,9
Kosten van netwerkbeheer 124,9 105,4
Overige bedrijfslasten 37,6 34,4
     
Totaal overige bedrijfslasten 321,8 328,7

15. Honoraria externe accountant

Voor een toelichting op de honoraria van de externe accountant verwijzen wij naar noot 34 van de geconsolideerde jaarrekening.

16. Financieringsbaten en -lasten

In miljoenen euro's   2018     2017
           
Rentebaten 112,3     116,0  
           
Totaal financieringsbaten   112,3     116,0
           
Rentelasten ‑74,1      ‑82,8  
Overige financieringslasten ‑1,4     ‑2,3  
           
Totaal financieringslasten   ‑75,5     ‑85,1 
           
Saldo   36,8     30,9

17. Belastingen

De belasting in de winst- en verliesrekening is als volgt te onderbouwen:

In miljoenen euro’s 2018 2017
     
Verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 28,7 43,0
Terug te ontvangen vennootschapsbelasting over voorgaande jaren 0,3 ‑8,3
     
Verschuldigde vennootschapsbelasting fiscale eenheid 29,0 34,7
Mutaties in uitgestelde belastingen ‑66,2 28,5
     
Belastinglast fiscale eenheid ‑37,2 63,2
Verantwoord bij Gasunie Transport Services B.V. 31,8 ‑52,9
     
Totale belastinglast ‑5,4 10,3

Tussen N.V. Nederlandse Gasunie en haar Nederlandse 100%-groepsmaatschappijen bestaat een fiscale eenheid. Met deze groepsmaatschappijen is overeengekomen dat geen vennootschapsbelasting wordt doorbelast, met uitzondering van Gasunie Transport Services B.V. De in de vennootschappelijke winst- en-verliesrekening opgenomen belastinglast van N.V. Nederlandse Gasunie heeft betrekking op alle tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen, met uitzondering van Gasunie Transport Services B.V.

De mutaties in de uitgestelde belastingen hangen met name samen met de wijziging in het tarief van de vennootschapsbelasting vanaf 2020.

De belastingbate ad € 5,4 miljoen (2017: € 10,3 miljoen belastinglast ) heeft voor € 8,8 miljoen aan belastinglast (2017: € 10,4 miljoen belastinglast) betrekking op resultaten uit deelnemingen binnen de fiscale eenheid van N.V. Nederlandse Gasunie en voor een belastingbate van € 14,2 miljoen (2017: bate € 0,1 miljoen) betrekking op het zelfstandige resultaat van de vennootschap.

De belastingbate ad € 5,4 miljoen is exclusief de bij Gasunie Transport Services B.V. verantwoorde belastingbate ad € 31,8 miljoen. N.V. Nederlandse Gasunie maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de Nederlandse vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Op grond hiervan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden inzake de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van de fiscale eenheid.

18. Overige posten in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Voor een toelichting op de overige posten in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening verwijzen wij naar de toelichting op de desbetreffende geconsolideerde posten in de geconsolideerde jaarrekening.

De gemiddelde personeelsbezetting in fulltime-equivalenten bedraagt voor 2018 1.510 (2017: 1.532,8), waarvan 3,1 in het buitenland (2017: 3,1).

19. Gebeurtenissen na de balansdatum

Bij uitspraak van 24 juli 2018 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is het Methodebesluit voor GTS vernietigd. Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit GTS 2017-2021 vastgesteld. De belangrijkste wijziging is de verlaging van de doelstelling voor de algemene productiviteitsverbetering. De wijziging van de WACC zal naar verwachting van het management beperkt impact hebben. Tegen het besluit is beroep mogelijk door belanghebbenden waaronder netbeheerders en klanten van GTS.