Nadere toelichting op de vennootschappelijke balans

1. Materiële vaste activa

In miljoenen euro’s Boekwaarde per 1 jan. 2018 Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 dec. 2018
         
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2,1  0,1  0,8  1,4 
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 0,1  - - 0,1 
         
Totaal voor boekjaar 2018 2,2  0,1  0,8  1,5 

In miljoenen euro’s Boekwaarde per 1 jan. 2017 Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 dec. 2017
         
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2,8  - 0,7  2,1 
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 0,3   ‑0,2  - 0,1 
         
Totaal voor boekjaar 2017 3,1   ‑0,2  0,7  2,2 

In miljoenen euro’s Aanschafwaarde per 31 dec. 2018 Cumulatieve afschrijvingen *) per 31 dec. 2018 Aanschafwaarde per 31 dec. 2017 Cumulatieve afschrijvingen *) per 31 dec. 2017
         
Andere vaste bedrijfsmiddelen 3,9 2,4 3,8 1,7
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering -   -  
         
Totaal 3,9 2,4 3,8 1,7

*Inclusief eventuele bijzondere waardeveranderingen

2. Financiële vaste activa

In miljoenen euro’s   2018   2017*
Groepsmaatschappijen        
Kapitaalsbelang per 1 januari   5 686,1   5 620,0
Mutaties        
- Investeringen 6,1   99,3  
- Acquisities 0,0   0,0  
- Rechtstreekse eigen vermogen mutaties ‑131,1   31,8  
- Resultaat groepsmaatschappijen 304,5   227,7  
- Terugbetaling agio ‑600,0   ‑40,0  
- Ontvangen dividend ‑335,5   ‑252,7  
         
Kapitaalsbelang per 31 december   4 930,1   5 686,1
         
Financiering per 1 januari 4 055,9   4 222,3  
Mutaties        
- Verstrekte langlopende leningen 649,9   154,7  
- Aflossing langlopende leningen ‑76,2   ‑321,1  
         
         
Financiering per 31 december   4 629,6   4 055,9
         
         
Totaal financiële vaste activa per 31 december   9 559,7   9 742,0

* Aangepaste openingsbalans vanwege toepassing IFRS 15

De terugbetaling van het agio maakt onderdeel uit van de fusie tussen GTS en GGS per 2 januari 2018. Hiervoor verwijzen wij naar de Grondslagen voor consolidatie.

De reëele waarde van de verstrekte langlopende leningen bedraagt op 31 december 2018 € 5.170 miljoen.

Het kortlopend deel van de langlopende leningen bedraagt ultimo 2018 € 20 miljoen (2017: € 20 miljoen). Dit bedrag is in bovenstaande tabel opgenomen in de financiering van de groepsmaatschappijen.

De rentevoet over de verstrekte langlopende leningen aan groepsmaatschappijen bedraagt de gewogen gemiddelde rentekostenvoet van de lange leningenportefeuille van N.V. Nederlandse Gasunie met een opslag van 12,5 basispunten.

De verstrekte langlopende lening aan Gasunie Transport Services B.V. bedraagt ultimo 2018 € 3.639 miljoen (2017: € 3.054 miljoen). Dit betreft een leningfaciliteit van € 6 miljard, welke ter beschikking is gesteld op 1 januari 2014. De looptijd van deze faciliteit eindigt op 31 december 2029 en heeft een mogelijkheid tot verlenging. De partijen zijn overeengekomen dat tussentijds op de faciliteit kan worden getrokken dan wel afgelost. Er is geen aflossingsschema vastgesteld.

Gasunie Transport Services B.V. is de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in de zin van de Gaswet. De minister heeft regels gesteld ten aanzien van goed financieel beheer door een netbeheerder in het ‘Besluit Financieel Beheer Netbeheerder’. Deze regels bestaan uit een aantal financiële ratio’s waaronder een eigenvermogensminimum. Per kwartaal wordt beoordeeld, rekening houdend met de bepalingen in het ‘Besluit Financieel Beheer Netbeheerder’, of er afgelost dan wel getrokken moet worden op de faciliteit.

De verstrekte langlopende leningen aan Gastransport Noord-West Europa Holding B.V. bedragen ultimo 2018 € 646 miljoen (2017: € 631 miljoen). De looptijd van deze leningen eindigt op 31 december 2022 en 2023. De partijen zijn voor alle leningen overeengekomen dat gehele of gedeeltelijke tussentijdse aflossingen mogelijk zijn.

De verstrekte langlopende lening aan EnergyStock B.V. bedraagt ultimo 2018 € 185 miljoen (201: € 205 miljoen). De looptijd van deze lening eindigt op 1 december 2028 en wordt vanaf 2014 twee keer per jaar afgelost met € 10 miljoen tot de lening volledig is afgelost. Hiernaast bestaat de mogelijk twee keer per jaar vrijwillig af te lossen met een maximum van € 25 miljoen.

De verstrekte langlopende leningen aan Gasunie BBL B.V. bedragen ultimo 2018 € 151 miljoen (2017: € 165 miljoen). Dit betreft onder andere een leningfaciliteit van € 200 miljoen, welke ter beschikking is gesteld op 12 december 2014. De looptijd van deze faciliteit eindigt op 1 december 2024 en heeft een mogelijkheid tot verlenging. De partijen zijn overeengekomen dat tussentijds op de faciliteit kan worden getrokken dan wel afgelost.

Er zijn geen overige bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen N.V. Nederlandse Gasunie en de groepsmaatschappijen met betrekking tot de verstrekte langlopende leningen.

Voor een toelichting op de investeringen in geassocieerde deelnemingen verwijzen wij naar punt 5 van de nadere toelichting op de geconsolideerde balans in de geconsolideerde jaarrekening.

3. Vorderingen op groepsmaatschappijen

Dit betreft vorderingen samenhangend met de uitvoering van bedrijfsactiviteiten voor de groepsmaatschappijen en nog te ontvangen dividenden. Over het saldo van deze vorderingen wordt 0% rente per jaar berekend (2017: 0%).

4. Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 756.000 en is verdeeld in 7.560 aandelen van elk € 100 nominaal. Hiervan zijn 1.513 aandelen geplaatst en volgestort. Over 2018 en 2017 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

De geplaatste aandelen worden gehouden door de Staat der Nederlanden.

5. Herwaarderingsreserve

De mutaties in de herwaarderingsreserve zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2018 2017
Stand per 1 januari 1 702,9 1 761,1
     
Effect tariefswijziging op de uitgestelde belastingen 95,1 0,0
     
Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering ‑52,2 ‑57,5
     
Overgeboekt naar de winst- en verliesrekening, ‑0,9 ‑0,9
waarvan vennootschapsbelasting 0,2 0,2
     
Stand per 31 december 1 745,1 1 702,9

De herwaarderingsreserve ultimo 2018 heeft evenals in 2017 betrekking op de herwaardering van de materiële vaste activa per 1 januari 2004, welke per 1 januari 2014 is overgedragen aan Gasunie Transport Services B.V, en de cash flow hedge van N.V. Nederlandse Gasunie gerelateerd aan een tweetal obligatieleningen.

In miljoenen euro’s 31 dec. 2018   31 dec. 2017  
         
Herwaardering van de materiële vaste activa per 1 januari 2004   1 743,5   1 700,6
         
         
Cash flow hedge N.V. Nederlandse Gasunie, 2,3   3,1  
waarvan vennootschapsbelasting ‑0,7   ‑0,8  
         
    1,6   2,3
         
Totaal   1 745,1   1 702,9

6. Wettelijke reserve deelnemingen

De mutaties in de wettelijke reserve deelnemingen zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2018 2017
     
Stand per 1 januari 317,8 431,1
     
Mutatie van tegen reële waarde gewaardeerde overige kapitaalbelangen 5,6 20,5
Aandeel in niet zonder beperking uitkeerbare ingehouden winsten - ‑133,8
     
Stand per 31 december 323,4 317,8

In 2018 is in het kader van de implementatie van IFRS 9 een analyse uitgevoerd op de financiële instrumenten, inclusief de cashflow hedge bij Gate terminal B.V. Als gevolg van deze analyse heeft een herbeoordeling plaatsgevonden van de wettelijke reserves en de algemene reserve.  Hierbij is de negatieve waarde van de wettelijke reserve behorende bij de cashflow hedge reserve van Gate ter hoogte van € 37,0 miljoen (2017: € 39,0 miljoen) geherclassificeerd naar de algemene reserve. Deze herclassificering is verwerkt in de vergelijkende cijfers over 2017. Er is geen invloed op het Eigen Vermogen of het resultaat van de vennootschap.

7. Algemene reserve

De mutaties in de algemene reserve zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2018 2017
     
Stand per 1 januari 3 494,7 3 218,8
     
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar ‑2,2 73,4
Ongerealiseerd resultaat deelnemingen (cashflow hedge) 2,0 10,3
Saldo van actuariële winsten    
en verliezen terzake van personeelsbeloningen, ‑0,3 1,3
waarvan vennootschapsbelasting 0,1 ‑0,3
Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering 52,3 57,5
Wijziging uitgestelde belastingen ‑233,0 -
Mutaties wettelijke reserves - 133,7
     
Stand per 31 december 3 313,6 3 494,7

* Aangepaste openingsbalans vanwege IFRS 15

In 2018 is in het kader van de implementatie van IFRS 9 een analyse uitgevoerd op de financiële instrumenten, inclusief de cashflow hedge bij Gate terminal B.V. Als gevolg van deze analyse heeft een herbeoordeling plaatsgevonden van de wettelijke reserves en de algemene reserve.  Hierbij is de negatieve waarde van de wettelijke reserve behorende bij de cashflow hedge reserve van Gate ter hoogte van € 37,0 miljoen (2017: € 39,0 miljoen) geherclassificeerd naar de algemene reserve. Deze herclassificering is verwerkt in de vergelijkende cijfers over 2017. Er is geen invloed op het Eigen Vermogen of het resultaat van de vennootschap.

8. Resultaat na belastingen

De mutaties in het resultaat na belastingen zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2018 2017*
Stand per 1 januari 257,2 183,5
     
Uitgekeerd dividend ‑258,8 ‑110,1
Bestemming van het resultaat 1,6 ‑73,4
Resultaat over het boekjaar 325,2 257,2
     
Stand per 31 december 325,2 257,2

* Aangepaste openingsbalans vanwege toepassing IFRS 15

Dividend

De Raad van Bestuur stelt voor om van de winst over 2018 € 97,2 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en € 228,0 miljoen aan de aandeelhouder uit te keren. Het dividend per aandeel bedraagt € 150,7 duizend.

Het dividendvoorstel is niet verwerkt in de balans per 31 december 2018 en de toelichting. De winst over 2017 bedroeg € 259,5 miljoen (onder IFRS15 bedroeg deze € 257,2 miljoen) en hiervan is € 258,8 miljoen als dividend uitgekeerd in 2018.

9. Voorzieningen

In miljoenen euro's 2018 2017
     
Voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen 69,2 101,2
Voorziening voor jubileumuitkeringen 7,0 8,2 
Voorziening voor secundaire arbeidsvoorwaarden na pensionering 6,3 5,9
Reorganisatievoorziening 43,3 -
     
Totaal voorzieningen 125,8 115,3

Voor een nadere specificatie van deze voorzieningen verwijzen wij naar punt 7 en 15 van de nadere toelichting op de geconsolideerde balans in de geconsolideerde jaarrekening.

10. Handelsschulden en overige te betalen posten

De handelsschulden en overige te betalen posten zijn als volgt te specificeren:

in € miljoenen 2018 2017
     
Handelsschulden 39,3 39,1
Belastingverplichtingen 12,4 7,3
Overige schulden en overlopende passiva 174,3 128,0
     
Totaal 226,0 174,4

De overige schulden en overlopende passiva bestaan met name uit opgelopen rente, ontvangen deposito's en nog te ontvangen facturen.

De reële waarde van de handelsschulden en overige te betalen posten benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

11. Schulden aan groepsmaatschappijen

De schulden aan groepsmaatschappijen betreffen met name door de vennootschap opgenomen callgelden van haar groepsmaatschappijen. Over het saldo van de callgelden wordt een interest vergoed van 0% - 1%, afhankelijk van de groepsmaatschappij.

12. Overige posten

Voor een toelichting op de overige posten in de vennootschappelijke balans verwijzen wij naar de toelichting op de desbetreffende geconsolideerde posten in de geconsolideerde jaarrekening. Ook voor de niet in de balans opgenomen verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening aangezien deze verplichtingen nagenoeg geheel betrekking hebben op de vennootschap.