Onze strategie

De veranderingen in het speelveld voor aardgas vertalen zich in veranderingen in een deel van onze activiteiten. Gas en gasinfrastructuur blijven echter de ruggengraat van een betrouwbare en betaalbare Europese energievoorziening. Onze infrastructuur, kennis en competenties creëren belangrijke waarde voor klanten en samenleving.

Onze strategie is op deze waardecreatie gericht en heeft de volgende drie pijlers:

  • Pijler I – Optimale infrastructuur: Zorgdragen voor een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame gasinfrastructuur in ons kerngebied.
  • Pijler II – Europees verbindend: Bijdragen aan een efficiënte gasinfrastructuur en diensten voor een goed functionerende Europese aardgas- en LNG-markt.
  • Pijler III – Energie in transitie: Versnellen van de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening. 

Deze pijlers worden hieronder toegelicht.

Pijler I: Optimale infrastructuur

Met name na 2020 zullen het geleidelijk wegvallen van de Nederlandse (L-gas) export en de teruggang in de vraag naar L-gas in Nederland een aanzienlijke impact hebben op het gebruik van het Nederlandse gastransportnet. Op langere termijn verwachten wij een gestage daling van de aardgasvraag in Nederland. Voor de Europese energievoorziening blijft aardgas nog een cruciale rol spelen. Dit stelt strenge eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van onze gasinfrastructuur. Onze onderhoudsfilosofie sluit daarop aan. Om het efficiënt gebruik en daarmee de betaalbaarheid van onze Nederlandse en Duitse gastransportnetten te stimuleren, is het van belang onze positie op de internationale aanvoer- en doorvoerroutes en onze LNG-positie, waar onder de small scale markt, in Nederland en Duitsland te versterken. In veel gevallen zal dit hoogcalorisch gas (H-gas) betreffen. We treffen daarom voorbereidingen om bestaande L-gaspijpleidingen te kunnen gebruiken voor het transport van H-gas na 2025.

We zetten onze infrastructuur en kennis in om een verdere vermindering van de gaswinning in Groningen mogelijk te maken. Onze onderhoudsstrategie stemmen we af op de verwachte afname van L-gas en inzet van nieuwe importstromen, waarbij met name de benutting van onze compressorstations zal veranderen.
We willen met onze bestaande infrastructuur de invoeding van groen gas faciliteren. Dat doen we door groengasboosters, het realiseren van groengasaansluitingen voor derden en door ons netwerk geschikt te maken om groen gas te kunnen invoeden (onder andere door drukverlaging van het RTL).
De verdere verduurzaming van gastransport en -opslag blijft een belangrijk aandachtpunt. In samenwerking met andere Europese gasinfrabedrijven hebben we ons tot doel gesteld onze CO
2-footprint naar nul terug te brengen. Een van de speerpunten daarbij is de verdere vermindering van methaanemissies, die momenteel circa 0,01% van het getransporteerde gas bedragen.

Voor de niet-gereguleerde activiteiten (BBL, EnergyStock, Gate) blijven de Noordwest-Europese marktomstandigheden uitdagend. Door nieuwe verdienmodellen en de introductie van nieuwe diensten wordt getracht de winstgevendheid op peil te houden.

Pijler II: Europees verbindend

Gasmarkten in Noordwest-Europa
We willen onze leidende positie als grensoverschrijdend gasinfrastructuurbedrijf in Noordwest-Europa behouden. Daarom blijven we ons netwerk optimaliseren door middel van efficiënte bedrijfsvoering, een liquide gashandelsplaats, voldoende opslag- en LNG-importcapaciteit en het oplossen van knelpunten. Dit zijn essentiële factoren die ons netwerk aantrekkelijk en concurrerend houden voor huidige en nieuwe (doorvoer)stromen, ook in een krimpende markt.
Door de afnemende gasproductie vanaf de Noordzee en de toenemende Europese import uit Rusland verschuift het zwaartepunt van de Europese gasmarkt geleidelijk richting Duitsland. In samenwerking met de andere Duitse netbeheerders wordt op deze ontwikkeling geanticipeerd en worden maatschappelijk gewenste ‘greenfield’ projecten op het gebied van LNG en het ontsluiten van nieuwe aanvoerroutes ontwikkeld. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de Nederlandse en Duitse gasmarkten te integreren.

Buiten Noordwest-Europa
De regio ZuidOost-Europa is van belang voor doorvoer van aardgas uit de productielanden ten oosten van deze regio richting West-Europa, als alternatief voor de aanvoer van aardgas uit Rusland. Hier groeit de gasmarkt, onder andere doordat gas wordt ingezet ter vervanging van andere fossiele bronnen met een hogere CO2-emissie, zoals bijvoorbeeld kolen.
In 2018 hebben wij een bijdrage geleverd aan een project in deze regio. 
In overleg met onze aandeelhouder kijken wij niet langer naar strategische posities in de Zuidoost-Europese regio, maar ligt onze focus op het inzetten van onze kennis en expertise van de gasinfrastructuur en gasmarktontwikkeling in Zuidoost-Europa via het verstrekken van adviesdiensten.

Pijler III: Energie in transitie

We willen onze kennis, competenties en infrastructuur inzetten voor het versnellen van de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening. Wij zien vooral toepassingsmogelijkheden voor onze kennis op de volgende vier gebieden: (1) groen gas, (2) waterstof, (3) warmte en (4) CCUS. Wij doen dat gewoonlijk samen met partners.

Doelstellingen
Onze doelstellingen binnen deze pijler voor 2018 waren er op gericht om op ieder gebied meerdere nieuwe projecten op te starten of hierin te participeren.

Strategiekaart Gasunie 2018-2020 'In beweging'

De Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen die de wereld tot een duurzamere wereld moeten maken in 2030. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en het is heel belangrijk dat iedereen zich hier bewust van wordt.

Hoe nemen we hierin verantwoordelijkheid?
Deze doelen gaan ook over ons. Aansluiten bij herkenbare mondiale thema’s op gebied van maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen doen wij vanuit onze missie.
Wij zien de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als een hoge vorm van publiek belang en ons handelen dient daarbij aan te sluiten. Activiteiten die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen tegenwerken zullen wij per definitie niet ondernemen of steunen.

Waar dragen wij bij? We verbinden ons aan de volgende doelstellingen
Vanuit ons waardecreatiemodel en publiek belang hebben wij getoetst waar wij het meest bijdragen aan het behalen van doelstellingen van de SDGs. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn nauw verbonden met onze strategie.
Onze strategie is gebaseerd op 3 pijlers die wij kunnen verbinden aan 1 van de doelen. Wij verbinden ons aan een drietal doelstellingen.

  • Pijler 1 Optimale infrastructuur relateert aan SDG 7 betaalbare en duurzame energie voor iedereen.
  • Pijler 2 Europees verbindend met SDG 9 Industrie, Innovatie en Infrastructuur.
  • Pijler 3 Energie in transitie met SDG 13 Klimaatactie.

In onze resultaten is terug te lezen welke activiteiten wij ondernemen en welke resultaten er behaald zijn.