Onze belangrijkste thema’s

Om antwoord te krijgen op de vraag welke materiële onderwerpen van belang zijn voor ons en onze stakeholders, voeren we een materialiteitsanalyse uit. In 2017 is deze analyse grondig uitgevoerd.
Daarbij is aan de hand van diverse externe (rapportage) raamwerken en de jaarverslagen van een aantal vergelijkbare ondernemingen een lijst opgesteld van mogelijke onderwerpen waarover we kunnen rapporteren.
Vervolgens hebben we onze stakeholders via een online vragenlijst gevraagd om de relevantie van deze onderwerpen voor ons jaarverslag aan te geven. Om de interne prioritering te bepalen zijn zes functionarissen van Gasunie uitgenodigd om de survey in te vullen, bestaande uit de leden van de Raad van Bestuur en drie senior-managers.

Voor 2018 hebben we vastgesteld dat de uitkomsten nog steeds van toepassing zijn. De resultaten worden weergegeven in onderstaande materialiteitsmatrix.

Materialiteitsmatrix 2018

1 Energietransitie 12 Naleving van wet- en regelgeving
2 Business development 13 Cybersecurity/-crime
3 Transportzekerheid 14 Economische prestaties
4 Transparantie 15 Omgevingsmanagement
5 Methaanemissies 16 Klanttevredenheid
6 Gezondheid en veiligheid van medewerkers 17 Duurzame inzetbaarheid
7 Risico- en crisismanagement 18 Energiemanagement
8 Veiligheid van het leidingnetwerk 19 Geopolitieke ontwikkelingen
9 CO2-emissies 20 Afvalmanagement
10 Internationalisering van energiemarkten 21 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
11 Ketensamenwerking 22 Anti-corruptie

In de materialiteitsanalyse hebben we het onderwerp 'Emissies' opgesplitst naar methaanemissies en CO2-emissies. Uit de analyse blijkt dat zowel interne als externe stakeholders het onderwerp methaanemissies qua impact en relevantie belangrijker vinden dan CO2. In dit verslag rapporteren we daarom primair over methaan, maar vermelden wij ook onze CO2-emissies volgens de standaard van het Greenhouse Gas Protocol. De afbakening van de onderwerpen is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar.

In dit verslag concentreren we ons op de zes meest materiële onderwerpen. Deze onderwerpen vormen de basis van dit geïntegreerde jaarverslag, dat in overeenstemming met de GRI Standards is opgesteld, toepassingsniveau Core. Hieronder lichten wij per onderwerp toe waarom het onderwerp voor ons belangrijk is en hoe wij hierop sturen, onze management aanpak. De GRI Standards referentietabel is beschikbaar op onze website.

Een uitgebreidere toelichting op de materialiteitsanalyse vindt u in de bijlage Verslaggevingsprincipes.

Onderstaand overzicht geeft per thema een korte beschrijving van de inhoud en de invloed die Gasunie er op heeft. Ook verwijzen we naar relevantie prestaties die terug te lezen zijn in Onze resultaten.

Energietransitie

Komt voort uit:
Strategie Pijler III

Activiteiten
Het Nederlandse energiebeleid is gericht op het realiseren van een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Veel partijen zijn hier inmiddels actief bij betrokken. Gasunie speelt een rol in het maatschappelijke debat door verschillende partijen te verbinden en het bewustzijn rondom dit thema te verhogen. Daarnaast zijn we actief op de gebieden groen gas, waterstof, warmte en CCUS. Zo willen we de energietransitie helpen versnellen en leveren we met onze infrastructuur, kennis en ervaring blijvend toegevoegde waarde aan de energievoorziening van de toekomst. Daarnaast hebben we onszelf CO2-besparingsdoelstellingen opgelegd voor de periode tot 2020 en tot 2030. Met deze ambitie blijven wij in Europa in de voorhoede op dit gebied. 

Resultaten
Cluster groen gas, Cluster Waterstof, Cluster Warmte, Cluster CCUS en Resultaten Netbeheer

Business development

Komt voort uit:
Strategie Pijler III

Activiteiten
De veranderende omstandigheden van de gasmarkt bieden kansen om nieuwe business te identificeren en te realiseren. We werken samen met partners binnen en buiten de energieketen om de overgang naar een duurzamere energievoorziening mogelijk te maken. Tegelijkertijd ontwikkelen we ook activiteiten gerelateerd aan gasinfrastructuur in ons kerngebied Noordwest-Europa.

Resultaten
EUGAL-pijplijn, German LNG, Gasunie New Energy projecten, Resultaten Participations: Gasunie Engineering, BBL, EnergyStock

Transportzekerheid

Komt voort uit:
Strategie Pijler I

Activiteiten
Klanten en samenleving vertrouwen op een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening. Een ongestoorde gaslevering door ons netwerk draagt daar aan bij en is dan ook onze prioriteit. Gezien de afname van gas uit het Groningenveld, zetten we in toenemende mate onze stikstofcapaciteit in voor het geschikt maken van buitenlands gas voor gebruik in Nederlandse huishoudens. In Duitsland worden marktgebieden omgebouwd van 'laagcalorisch' naar 'hoogcalorisch' gas. Wij monitoren onze prestaties onder andere aan de hand van het aantal transportonderbrekingen en het aantal leidingbeschadigingen.

Resultaten
Resultaten netbeheer, nieuw besturingssysteem gastransportnet

Transparantie

Komt voort uit:
Strategie Pijler I + Organisatiefundament

Activiteiten
In contacten met onze stakeholders stellen we ons graag open en transparant op. In ons jaarverslag vertellen we over onze activiteiten. We lichten daarbij toe wat er goed ging, maar ook wat er minder goed ging en wat we er aan doen om dit te verbeteren. De (duurzaamheids)informatie in dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards, toepassingsniveau Core. Wij vragen een externe accountant om deze informatie in ons jaarverslag te beoordelen. Het assurance-rapport van de externe accountant is in dit jaarverslag opgenomen.

  • Transparant informatie delen (zie website GTS)
  • Klanttevredenheidsonderzoek (inclusief benchmark ten opzichte van andere landelijke netbeheerders in NW Europa)
  • Samenwerking ENTSOG (zie resultaten netbeheer)
  • Communicatie met omwonenden in Oost-Groningen over bijvoorbeeld bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek.

Resultaten
Risicoprofiel, Connectiviteitsmatrix, Managementagenda's, Resultaten netbeheer, Ontwikkeling klantorganisatie, Corporate Governance, assurance-rapport inzake de duurzaamheidsinformatie in ons jaarverslag

Methaanemissies

Komt voort uit:
Strategie Pijler III

Activiteiten
Aardgas bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan. We nemen maatregelen om het vrijkomen van methaan tijdens werkzaamheden te beperken. Ook richten we ons op de reparatie van zogenaamde 'sluipende lekkages'. Wij monitoren onze prestaties onder andere aan de hand van onze CO2-footprint en hebben ons doelen voor 2020 en voor 2030 gesteld om onze CO2-footprint te verkleinen. 

Resultaten
Methaanemissies (in Resultaten Milieu), LDAR-programma (in Resultaten Milieu)

Gezondheid en veiligheid van medewerkers

Komt voort uit:
Organisatiefundament

Activiteiten
We werken voortdurend aan een gezonde werkomgeving op kantoor en in het veld. Bewustwording rondom veilig werken, het creëren van een ergonomische werkomgeving en het meten van werkdruk onder onze medewerkers zijn hier onderdeel van. Onze prestaties monitoren we aan de hand van verzuimcijfers en Total Reportable Frequency Index-cijfers.

Resultaten
Resultaten Medewerkers, Resultaten Veiligheid

 

Naast het feit dat dit de meest relevante thema’s zijn voor onze stakeholders, sluiten ze nauw aan bij onze strategie. De risico’s en de belangrijkste beheersmaatregelen die met deze thema’s zijn verbonden beschrijven we per strategische pijler in Ons risicoprofiel. Jaarlijks wordt de effectiviteit van interne beheersmaatregelen geëvalueerd. Het management van de (business) units legt in het ‘Document of Representation’ verantwoording af over de opzet, bestaan en werking van de business controls. Ondersteund door deze verantwoordingen legt de Raad van Bestuur geaggregeerd verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Voorafgaand aan het jaarlijkse businessplan proces worden onder andere de belangrijkste ontwikkelingen in de business environment, de gasmarkt en onze rol in de energietransitie met de commissarissen besproken. Dit resulteert in richtlijnen en kaders voor het business plan.

In ons businessplan voor de periode 2018-2020 zijn tussen de Raad van Bestuur, de business units en de direct-betrokken afdelingen concrete afspraken gemaakt over de te behalen doelen en de daarvoor beschikbare middelen. Voor de afgesproken managementdoelen 2018 verwijzen we naar de Managementagenda 2018.

De Raad van Bestuur wordt door middel van flash reports maandelijks geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen binnen de business units. Deze rapportages worden door de Raad van Bestuur besproken met de verantwoordelijke manager(s). Indien er veiligheidsincidenten zijn voorgevallen, worden deze in de wekelijkse vergadering van de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert gevraagd of ongevraagd het bestuur.