Resultaten Veiligheid

Veiligheidsbeleid

Het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en het minimaliseren van (milieu)risico’s voor onze omgeving heeft prioriteit.
We rapporteren periodiek over onze veiligheidsprestaties en we voeren stelselmatig analyses uit. We leren voortdurend en streven verbetering na. We hebben onder andere kritische prestatie-indicatoren opgesteld ten aanzien van ongevallen (
Total Reportable Frequency Index - TRFI) en het aantal leidingbeschadigingen.

Veiligheid is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ons werk. In 2018 hebben wij de trend in verbetering van onze KPI's niet vast kunnen houden. Onze KPI’s laten de volgende resultaten zien:

Aantal ongevallen en verzuim

In 2018 hebben zich 40 (2017: 32) ongevallen voorgedaan waarvan 17 (2017: 16) reportable ongevallen. Dit geeft een TRFI van 3,4 (2017: 3,2). Bij 7 ongevallen was er sprake van verzuim (2017: 7).

TRFI Gasunie Nederland + Duitsland

Het aantal reportable ongevallen bij Gasunie Deutschland is met 4 laag gebleven terwijl bij Gasunie Nederland het aantal ongeveer gelijk gebleven is: 13. Het totaal aantal gewerkte uren door Gasunie- medewerkers en medewerkers van derden (hetgeen van belang is voor de berekening van de TRFI) is zeer licht gestegen van 5.017.696 naar 5.032.601 uren.

Aantal reportable ongevallen

Leidingbeschadigingen

Er hebben zich in 2018 3 leidingbeschadigingen voorgedaan door een mechanische handeling (2017: 4). Van de leidingbeschadigingen hadden in potentie 2 kunnen leiden tot het bezwijken van de leiding met gasuitstroom tot gevolg. In deze gevallen heeft een grondroerder tijdens graafwerkzaamheden een Gasunie-leiding geraakt. In 1 geval is een regionale leiding tijdens drainagewerkzaamheden beschadigd met gasuitstroom tot gevolg.

Totaal aantal leidingbeschadigingen

Om schade door grondroeren te voorkomen zorgen wij ervoor dat de actuele ligging van onze leidingen bekend is bij KLIC. De veilige ligging van ons complete net wordt driewekelijks vanuit een helikopter geïnspecteerd.

Om de integriteit van ons leidingsysteem te waarborgen inspecteren wij jaarlijks planmatig een deel van ons leidingsysteem. In 2018 hebben wij 125 kilometer leiding intern en 11 kilometer extern geïnspecteerd.

Safe@Gasunie

In 2018 is een vervolg gegeven aan de Safe@Gasunie Experience. Dit is een workshop waarin de deelnemers ‘stagelopen’ bij een op Gasunie-gelijkende organisatie. Uitkomsten hiervan:

  • Er is een mobiele versie van de Experience is ontwikkeld. Deze is ingezet om medewerkers te trainen in het vernieuwde proces rondom werkvergunningen. Tevens zetten we de mobiele Experience in om nieuwe medewerkers te trainen in veiligheidsbewustzijn.
  • Om processen en begrip van de ketens waarin we werken te vergroten, gaan we deze uitwerken in schema’s. Dan wordt voor iedereen zichtbaar uit welke schakels het proces bestaat, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke overdrachtsmomenten er zijn. De eerste keten betreft het werkvergunningenproces. De tweede keten, die in ontwikkeling is, betreft de processen van de uitvoering van projecten en onderhoud en de daaraan gekoppelde veiligheidsprocessen.
  • We hebben incidentonderzoeken over afdelingen heen uitgevoerd met alle betrokkenen. Iedereen in de keten kan input leveren en er ontstaat inzicht in de toedracht en draagvlak voor verbetermaatregelen.

Als pilot binnen de afdeling Operations is er een programma gestart ter bevordering van het (veiligheids)leiderschap van leidinggevenden.

Andere onderdelen van Safe@Gasunie waaraan voortdurend wordt gewerkt zijn:

  • de uitgave van Leerzame-Incident-Bulletins;
  • de actie 'Veilig Werken? Zeker Weten!' waarmee het gedachtegoed van de Laatste Minuut Risico Analyse wordt versterkt;
  • campagnes gericht op specifieke onderdelen van ons VGM-beleid. Zo zijn we eind 2018 gestart met een actie gericht op verkeersveiligheid. Naast algemene voorlichting worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om door middel van rijsimulatoren inzicht in hun rijgedrag te verkrijgen.

Invoeding nieuwe en andere gassen in het bestaande gastransportsysteem

Gasunie levert op allerlei manieren een bijdrage aan de energietransitie. Op het gebied van veiligheid wordt een intern kennis-/expertisecentrum opgezet om de impact betreffende de veiligheidsaspecten van andere/nieuwe gassen (o.a. afkomstig van biogas-/vergassingsinstallaties, groen gas, waterstof) op het bestaande gastransportsysteem goed te kunnen beoordelen, inclusief de consequenties op risicocontouren (QRA, rekenmodellen). Met name aan het transport van waterstof en CO2 wordt veel aandacht besteed. Voor waterstof en andere gassen wordt een test- en opleidingsfaciliteit (TOF) ingericht.