Om onze missie, strategie en activiteiten goed uit te kunnen voeren, willen we de belangen van onze stakeholders kennen en deze zo veel mogelijk meenemen in onze besluiten. Daarnaast kunnen verschuivingen in de belangen van onze stakeholders impact hebben op onze strategie en activiteiten. We zijn daarom voortdurend in dialoog met veel verschillende stakeholders.

Wij identificeren onze stakeholders aan de hand van de mate waarin onze activiteiten hen beïnvloeden en de mate waarin zij invloed kunnen uitoefenen op onze organisatie of bedrijfsvoering. Daaronder vallen onze klanten, onze partners in deelnemingen, onze aandeelhouder, medewerkers, omwonenden, beleidsmakers, overheden, toezichthouders, investeerders, aannemers, leveranciers, media en (maatschappelijke) belangenorganisaties. In onze stakeholdertabel (zie bijlage) lichten we onze belangrijkste stakeholders en hun belangen toe, alsmede de bespreekpunten en de uitkomsten daarvan.

De meeste informatie wisselen we uit via persoonlijk contact met onze stakeholders. Dit gebeurt op alle niveaus binnen ons bedrijf en door alle afdelingen. Onze Raad van Bestuur is hierbij betrokken en heeft zelf ook gedurende het jaar frequent contact met verschillende stakeholders, variërend van de aandeelhouder en politieke vertegenwoordigers tot belangenverenigingen en klanten. Daarnaast communiceren wij onder andere via onze website, sociale media en nieuwsbrieven.

In 2018 hebben we naast contact over onze reguliere activiteiten ook actief met een brede groep stakeholders gesproken en samengewerkt richting het Klimaatakkoord. We hebben deelgenomen aan een aantal Klimaattafels en hebben bijvoorbeeld samen met milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven de Waterstof Coalitie opgericht. Met als doel de waterstofeconomie een vliegende start te geven. In de ketens voor groen gas, warmtenetten en CCS zijn we eveneens met verschillende stakeholders actief om concrete plannen te ontwikkelen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Omdat de energietransitie een onderwerp is dat voor een breed publiek belangrijk is, delen wij onze kennis, ervaring en visie ook op diverse podia bij evenementen en congressen. Hierbij ontstaan vaak interessante discussies met belanghebbenden. Zo heeft CEO Han Fennema in 2018 samen met TenneT een sessie op het duurzaamheidsforum Springtij op Terschelling verzorgd en sprak RvB-lid Ulco Vermeulen tijdens het internationale symposium Wind meets Gas.

We zijn vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden en overlegorganen. Eén daarvan is de belangenvereniging voor de gassector, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten Nederland (KVGN) waarvan Han Fennema voorzitter is.

Ook bij het rapporteren van resultaten in ons jaarverslag hechten wij belang aan de mening van onze stakeholders. Deze mening hebben wij meegenomen in de materialiteitsanalyse (zie Onze belangrijkste thema's).