Kerncijfers

Kerncijfers

Kerncijfers
  2018 2017
In € miljoenen    
     
Winst- en verliesrekening    
     
Gerapporteerd    
Opbrengsten 1 247  1 241 
EBITDA 644  752 
EBIT 331  331 
Resultaat na belastingen 325  257 
Voorgesteld dividend 228  259 
     
Genormaliseerd voor de afkoop- en vertrekregeling (€ 82 mln) en aanpassing tarieven vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 (€ 75 mln). De 2017 cijfers zijn genormaliseerd voor impairment (€ 150 miljoen)    
Opbrengsten 1 247  1 241 
EBITDA 726  752 
EBIT 413  448 
Resultaat na belastingen 311  368 
     
Balans    
Vaste activa 9 600  9 602 
Eigen vermogen 5 707  5 773 
Balanstotaal 9 896  9 850 
Geïnvesteerd kapitaal 9 270  9 200 
     
Kasstroomoverzicht    
Kasstroom uit operationele activiteiten 521  662 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‑330  ‑235 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ‑205  ‑624 
Netto kasstroom ‑14  ‑197 
     
Ratio’s    
ROIC genormaliseerd 4,0% 4,4%
ROE genormaliseerd 5,5% 6,3%
FFO / interest ratio 9,9  8,8 
Netto schuld inclusief garantiestellingen/materiële vaste activa 43% 43%
     
Controllable Costs 460 369
Controllable Costs genormaliseerd 379 369
     
Lange termijn credit ratings    
Standard & Poor’s AA- AA-
Moody’s Investors Service A1 A2

Niet-financiële kengetallen

Niet-financiële kengetallen
  2018 2017
     
Fulltime-equivalenten in dienst (per 31 december) 1 722  1 761 
Fulltime-equivalenten inleenkrachten (per 31 december) 446  536 
Total Reportable Frequency index (ongevallen per miljoen arbeidsuren) 3,4  3,2 
     
Getransporteerd volume (TWh) 1 136  1 213 
Leidingbeschadigingen (aantal) *
Leveringszekerheid (aantal transportonderbrekingen)
     
TTF (verhandeld volume) (TWh) 27 170  20 692 
     
Methaanemissie (ton) 5 182  4 973 
CO2-emissies (kiloton)    
- Scope 1 (direct gevolg van eigen bedrijfsactiviteiten) 255  260 
- Scope 2 (indirect gevolg van ingekochte energie) 165  270 
- Scope 3 (overige indirect gevolg bijv. ingekochte stikstof) 110  115 
Totaal netto 530  645 
     
Vergroening door GvO's 358 247
Totaal bruto 888 892

*) waarvan in 2018: één met gasuitstroom en in 2017: één met gasuitstroom