Geconsolideerde financiële overzichten

Geconsolideerde balans per 31 december (vóór winstbestemming)

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 31 dec. 2018 31 dec. 2017 herzien* 1 jan 2017 herzien*
Activa        
         
Vaste activa        
- materiële vaste activa 2 8 574,9 8 518,1 8 683,9
-          investeringen in joint ventures 4 197,7 190,1 233,2
-          investeringen in geassocieerde deelnemingen 5 0,8 0,7 11,5
-          overige kapitaalbelangen 6 496,3 490,7 470,2
-          uitgestelde belastingvorderingen 7 330,0 402,0 430,3
         
Totaal vaste activa   9 599,7 9 601,6 9 829,1
         
Vlottende activa        
-          voorraden 8 45,0 45,8 39,5
-          handels- en overige vorderingen 9 196,3 143,1 174,8
- vennootschapsbelasting 7 27,9 18,1 8,0
-          geldmiddelen en kasequivalenten 10 27,3 41,1 238,4
         
Totaal vlottende activa   296,5 248,1 460,7
         
Totaal activa   9 896,2 9 849,7 10 289,8

* Aangepaste cijfers vanwege implementatie IFRS 15

In miljoenen euro’s   31 dec. 2018 31 dec. 2017 herzien* 1 jan 2017 herzien*
         
Passiva        
         
Totaal eigen vermogen        
toekomend aan de aandeelhouder 11, 12 5 707,4 5 772,7 5 594,6
         
Langlopende verplichtingen        
-          rentedragende leningen 13 2 815,5 2 842,9 3 164,3
-          uitgestelde belastingverplichtingen 14 169,9 167,0 202,5
-          personeelsbeloningen 15 105,5 102,8 100,4
-          voorzieningen 16 50,1 57,9 67,6
-          contractverplichting 21 46,5 47,1 48,6
         
Totaal langlopende verplichtingen   3 187,5 3 217,7 3 583,4
         
Kortlopende verplichtingen        
- kortlopende financieringsverplichtingen 17 677,7 602,8 794,9
- handelsschulden en overige te betalen posten 18 252,8 204,4 253,9
- vennootschapsbelasting 7 23,7 48,4 59,3
- reorganisatievoorziening 16 43,3 - -
- contractverplichting 21 3,8 3,7 3,7
         
Totaal kortlopende verplichtingen   1 001,3 859,3 1 111,8
         
Totaal passiva   9 896,2 9 849,7 10 289,8

* Aangepaste cijfers vanwege implementatie IFRS 15

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

In miljoenen euro’s Nadere toelichting   2018   2017 herzien*
Voortgezette bedrijfsactiviteiten          
Netto omzet 21   1 247,3   1 241,2
           
Aan investeringen toegerekende kosten   66,2   91,5  
Personeelskosten 22 ‑287,3   ‑206,1  
Overige bedrijfslasten 23 ‑381,7   ‑374,2  
Afschrijvingskosten 2 ‑313,2   ‑304,4  
Bijzondere waardeveranderingen 1 -   ‑117,0  
Totale lasten     ‑916,0   ‑910,2
           
Bedrijfsresultaat 30   331,3   331,0
           
Financieringsbaten 24   3,1   7,9
Financieringslasten 25   ‑76,9   ‑87,3
Resultaat (des)investeringen geassocieerde deelnemingen     -   18,6
Aandeel in resultaat joint ventures 4   30,7   3,3
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen 5   0,1   1,3
Ontvangen dividend overige kapitaalbelangen 6   30,1   23,9
           
Resultaat vóór belastingen     318,4   298,7
           
Belastingen 26   6,8   ‑41,5
           
Resultaat ná belastingen     325,2   257,2

* Aangepaste cijfers vanwege implementatie IFRS 15

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

In € miljoenen Nadere toelichting   2018   2017*
           
Resultaat na belastingen zoals opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening     325,2   257,2
           
Saldo van actuariële winsten en verliezen terzake van personeelsbeloningen, 15 ‑0,3   1,3  
waarvan vennootschapsbelasting   0,1   ‑0,3  
           
Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, welke bij realisatie niet worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening     ‑0,2   1,0
           
Mutatie van tegen reële waarde gewaardeerde overige kapitaalbelangen 6 5,6   20,5  
           
           
Mutatie in cash flow hedge reserve 12 ‑0,9   ‑0,9  
waarvan vennootschapsbelasting   0,2   0,2  
           
Mutaties in wettelijke reserves     4,9   19,8
           
           
Mutaties in de cashflow hedge bij joint ventures en geassocieerde deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde   2,6   13,6  
Waarvan vennootschapsbelasting   ‑0,6   ‑3,4  
           
Mutaties in de uitgestelde belastingen vanwege wijziging in tarief vennootschapsbelastingen 26 ‑137,8   -  
           
Mutaties in de algemene reserves     ‑135,8   10,2
           
Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, welke bij realisatie worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening     ‑130,9   30,0
           
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten     194,1   288,2
           
           
Toe te rekenen aan aandeelhouder     194,1   288,2

* Aangepaste cijfers vanwege implementatie IFRS 15

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

In miljoenen euro’s   Aandelen kapitaal Cash flow hedge reserve Reële waarde reserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal
2018              
Stand per 1 januari 2018*   0,2 2,3 317,9 5 195,1 257,2 5 772,7
               
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar   - ‑0,7 5,6 ‑136,0 325,2 194,1
               
Uitgekeerd dividend 2017   - - - - ‑258,8 ‑258,8
               
Toegevoegd aan de overige reserves*   - - - ‑2,2 1,6 ‑0,6
               
Stand per 31 december 2018   0,2 1,6 323,5 5 056,9 325,2 5 707,4
               
2017 herzien*              
Stand per 1 januari 2017   0,2 3,0 297,4 5 110,5 183,5 5 594,6
               
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar   - ‑0,7 20,5 11,2 257,2 288,2
               
Uitgekeerd dividend 2016   - - - - ‑110,1 ‑110,1
               
Toegevoegd aan de overige reserves   - - - 73,4 ‑73,4 -
               
Stand per 31 december 2017*   0,2 2,3 317,9 5 195,1 257,2 5 772,7

*Aangepaste cijfers vanwege implementatie IFRS 15

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 2018     2017 herzien*  
             
Kasstroom uit operationele activiteiten            
Netto omzet   1 247,3     1 241,2  
Totale lasten   ‑916,0     ‑910,2  
             
Bedrijfsresultaat   331,3     331,0  
             
Aanpassingen voor:            
-          afschrijvingskosten 2 313,2     304,4  
-          bijzondere waardeveranderingen 1 -     117,0  
-          mutatie voorraden 8 0,8     ‑6,3  
-          mutatie vorderingen 9 ‑59,1     31,7  
-          mutatie niet-rentedragende verplichtingen   34,0     ‑10,5  
-          resultaat desinvesteringen   4,3     5,4  
             
Kasstroom uit bedrijfsoperaties     624,5     772,7
             
Ontvangen rente   1,8     7,9  
Ontvangen dividend joint ventures 4 27,3     41,6  
Ontvangen dividend geassocieerde deelnemingen   -     1,2  
Ontvangen dividend overige kapitaalbelangen 6 30,1     23,9  
Betaalde rente 25 ‑71,8     ‑115,4  
Betaalde vennootschapsbelasting 26 ‑90,9     ‑70,1  
             
      ‑103,5     ‑110,9
             
Kasstroom uit operationele activiteiten     521,0     661,8
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten            
Investeringen in (im)materiële vaste activa 2 ‑328,4     ‑269,5  
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 2 1,2     ‑0,9  
Investeringen in joint ventures 4 ‑2,4     ‑2,9  
Terugbetaald kapitaal joint ventures   -     18,0  
Resultaat desinvesteringen geassocieerde deelnemingen   -     20,0  
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     ‑329,6     ‑235,3
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten            
Opname langlopende schulden 14 300,0     -  
Aflossingen van langlopende schulden 14 ‑321,4     ‑771,4  
Mutatie kortlopende financieringsverplichtingen 18 74,9     257,8  
Uitgekeerd dividend 28 ‑258,8     ‑110,1  
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     ‑205,3     ‑623,7
             
Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten     ‑13,9     ‑197,2
             
Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo vorig jaar   41,2     238,4  
Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo dit jaar   27,3     41,2  
      ‑13,9     ‑197,2

* Aangepaste cijfers vanwege implementatie IFRS 15