Verslag OR

2018 was voor de ondernemingsraad (OR) een interessant en druk jaar. We hadden meer adviesaanvragen en instemmingsverzoeken dan in de voorgaande jaren. Daarnaast waren er veel onderwerpen waar we als OR bij betrokken waren, zoals het medewerkersonderzoek, de zogeheten workforce principes en het functiebouwwerk. We merken dat de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. De organisatie is volop in beweging. Dit vergt veel van medewerkers. Daar bovenop werd de vrijwillige vertrekregeling gelanceerd, tegelijk met een stevige efficiencyslag. Deze combinatie heeft veel beroering teweeg gebracht en we zullen daarvan in 2019 de effecten ervaren.

Adviesaanvragen

Aan de ondernemingsraad is in 2018 formeel advies of instemming gevraagd over circa 15 onderwerpen. Om enkele te noemen: de Risico-inventarisatie & Evaluatie, Finance in Transition, organisatiewijziging Inkoop (FP), sluiting van mengstation Kootstertille, een nieuwe obligatielening, de opheffing van Grondzaken (LAJ) en de Reorganisatie van Business Development.

Sommige daarvan waren redelijk eenvoudig om af te handelen, omdat het proces van medezeggenschap goed was ingevuld. Het is belangrijk dat de betrokken medewerkers in gesprek zijn met hun leidinggevenden over de inrichting van het werk. We weten dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken, maar voldoende begrip en draagvlak op de werkvloer dragen bij aan het welzijn en vertrouwen binnen de organisatie. Als we een constructieve dialoog zien, is het doel van medezeggenschap bereikt en kan de OR op afstand blijven. Als die er niet is, sporen we zowel management als de medewerkers aan om (beter) in gesprek te gaan.

Andere thema’s

We zijn ook betrokken geweest bij een aantal andere onderwerpen. Onze afvaardiging in het Kernteam is eind 2018 vergroot vanwege de veelheid aan onderwerpen die daar wordt behandeld. Begin 2018 is het medewerkersonderzoek weer uitgevoerd. We hebben meegedacht over de vragen en zijn natuurlijk zeer benieuwd naar wat ermee wordt gedaan. We zien dat de resultaten veel transparanter zijn gedeeld dan voorheen.

Voor veel medewerkers was de stevige terugloop in de GNIP activiteiten (meerjaren vervangingsprogramma van het gastransportnet) moeilijk te begrijpen en te accepteren. Argumenten, zoals terugloop van het gastransport, dreigende efficiencykortingen en meer risicogestuurd onderhoud staan ver van veel collega’s af.

HR thema’s kwamen ook langs, zoals de inrichting van het Sourcing Team, plannen voor een nieuwe beoordelingscyclus en het Gasunie leiderschapsprofiel. Dit profiel schetst een leiderschapsstijl die volledig past bij optimale medezeggenschap en het wordt voortvarend door HR uitgerold. We realiseren ons dat op dit moment de ideale situatie nog niet bereikt is. Deze cultuurverandering kost tijd. Voorlopig zien we dat er soms weer wordt teruggevallen op ‘krachtig leiderschap’ als het hectisch wordt. De OR spreekt hierover regelmatig met HR en met de bestuurder. De OR zal er ook de komende jaren actief op toezien om de gewenste leiderschapsstijl in te voeren.

Een ander punt van zorg heeft direct te maken met de vertrekregeling en bijbehorende efficiencymaatregelen. Met het grote aantal collega’s dat tegelijk vertrekt en de beperkte overdrachtstijd vrezen, zowel OR als medewerkers, voor een groot verlies aan ervaring en deskundigheid. Het zal daarom heel wat inzet en flexibiliteit van de achterblijvende medewerkers vergen om dit in goede banen te leiden. De bereidheid daartoe is er bij veel collega’s. Eerst zal het even zoeken zijn, maar we verwachten dat er in de loop van 2019 weer een goed lopende organisatie zal staan.

Nieuwe OR termijn

De termijn van het huidige OR team loopt per 1 april 2019 af. Een deel van dat team maakt gebruik van de vertrekregeling en zal reeds per 15 februari 2019 vertrekken. Het betreft hier bijna de helft van het nog zittende aantal leden en dit zal dus een forse impact hebben op de slagkracht van de huidige raad. We zullen de komende periode zoeken naar een werkbare modus, zodat niet verloren gaat wat we hebben gerealiseerd. Gelukkig hebben ook meerdere OR leden aangegeven zich weer kandidaat te willen stellen. Er kan dus enige continuïteit zijn en daarnaast zullen de nieuwe leden zorgen voor de noodzakelijke verversing. Er liggen voor het nieuwe OR team nog mooie uitdagingen te wachten.