Product- en leveranciersinformatie

Afzetmarkt en afnemers

Onze belangrijkste afzetmarkten zijn Nederland en Duitsland. Daarnaast transporteren we gas door naar andere landen. Onze klanten en afnemers bestaan voornamelijk uit shippers, traders en direct aangeslotenen (industrieën, regionale netbeheerders, private netbeheerders, buitenlandse netbeheerders, gasproducenten, operators van gasbergingen en operators van LNG installaties).

Productiefactoren

De belangrijkste ingekochte commodity's om onze diensten te kunnen aanbieden zijn:

  • bouw, beheer en onderhoud van leidingnetwerken en installaties;
  • verkrijgen materialen ten behoeve van bouw, beheer en onderhoud van leidingnetwerken en installaties;
  • gas, elektriciteit en stikstof;
  • ICT;
  • facilitaire diensten en tijdelijk personeel.

Herkomst grondstoffen, materialen, producten en diensten

Van hetgeen we inkopen komt het merendeel uit de Europese Unie. Globaal onderverdeeld naar land komt 69% uit Nederland, 27% uit Duitsland, 2% uit België en 2% uit overige landen.

Transparantie en integriteit bij leveranciersselectie

De aanbesteding van grotere contracten geschiedt conform de regelgeving voor Europese aanbestedingen. Op deze aanbestedingen zijn de Aanbestedingswet 2012 (speciale-sectoropdrachten), het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 en het Gasunie aanbestedingsregelement van toepassing. Het proces dat doorlopen wordt omvat veelal een selectie van potentiële leveranciers gevolgd door een gunning van de opdracht aan de leverancier met de meest aantrekkelijke aanbieding.  
Bij de selectiefase wordt de potentiele leverancier verzocht om een Eigen Verklaring in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. Hierin verklaart hij o.a. verklaart niet deel te nemen aan criminele organisaties, corruptie, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. Gasunie maakt hiervoor gebruik van een standaard Uniform Europees Aanbestedingsdocument van het ministerie van Economische Zaken. Aanvullend dient de inschrijver de Gedragsverklaring Aanbesteden te kunnen overleggen, dat is de verklaring van de minister van Justitie en Veiligheid dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten.  

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de solvabiliteit en de samenstelling van de klantportfolio van de leverancier. Dit laatste om een te grote klantafhankelijkheid te voorkomen en mogelijke risico’s te mitigeren.
Gasunie hanteert een Code of Conduct voor leveranciers. In deze gedragscode is onder andere aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieuaspecten. Deze Code of Conduct is in lijn met de gedragscode die voor eigen medewerkers geldt en is een onderdeel van het selecteren van nieuwe leveranciers. Om de mogelijkheid te hebben om e.e.a. te verifiëren wordt ook een referentielijst opgevraagd. 
Nadat de potentiële leverancier is geselecteerd worden in (veel) voorkomende gevallen audits uitgevoerd om hun veiligheids- en kwaliteitsperformance te toetsen. Hierbij zullen in voorkomende situaties ook integriteitsaspecten aan de orde komen.  
De informatie-uitwisseling voor de aanbestedingen geschiedt op een transparante en traceerbare wijze geheel elektronisch via Tenderned en Ariba eSourcing. 
Na het tot stand komen van een contract worden op regelmatige basis Business Review Meetings gehouden en, indien er aanleiding voor is, specifieke audits. Bij aanhoudend onderpresteren, kan de samenwerking met een leverancier worden beëindigd.  

Categorieën leveranciers

We classificeren onze product- en dienstgroepen in de volgende categorieën:

  • Strategisch: Een product en/of dienst waarbij zware eisen  worden gesteld aan de leverancier van het product en/of dienst in verband met afbreukrisico en anderzijds met de kosten die verbonden zijn aan het overgaan naar een andere leverancier.
  • Kritisch: Een product en/of dienst lichte eisen worden gesteld aan de leverancier van het product en/of dienst vanwege het afbreukrisico.
  • Niet-strategisch / Niet-kritisch: Hierin vallen de product-/dienstgroepen die niet behoren tot de categorieën strategisch en kritisch.