Overige informatie stakeholders

De feedback van onze stakeholders is waardevol voor ons. Het helpt ons onze dienstverlening nog beter af te kunnen stemmen op hun behoeften. Feedback halen wij op in alle contactmomenten. Daarnaast houdt GTS regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek. Meer informatie over dit onderzoek staat in de paragraaf Klanttevredenheidsonderzoek. Hieronder geven wij een beknopt overzicht van onze verschillende stakeholders, hun belangen en de manier waarop wij daarmee rekening houden bij de uitvoering van onze strategie, ons beleid en onze activiteiten:

Stakeholder Belangen / verwachtingen van stakeholders Manier van betrekken & frequentie Bespreekpunten & uitkomsten 2018
Medewerkers Goed werkgeverschap Intranet (dagelijks)
  • Krimpende organisatie in transitie
  • Ontwikkelen nieuwe business
  • Vertrekregeling
    Dynamo-teams (thematische inspraakteams / denktanks) (frequentie naar behoefte)  
    Rondje Land (RvB) (jaarlijks)  
    Gasunie Groot (halfjaarlijks)  
    Koers (magazine over businessplan) (jaarlijks)  
  Veilige en gezonde werkomgeving Medewerkersonderzoek (tweejaarlijks) Programma Safe@Gasunie, waarbij rekening is gehouden met belang van de maatschappij die baat heeft bij betrouwbaar, veilig en betaalbaar gastransport
  Ontwikkelings­mogelijkheden Via ondernemingsraad (maandelijks) Veilige en gezonde werkomgeving, programma voor duurzame inzetbaarheid
Ondernemingsraad (OR) Helderheid omtrent voorgenomen plannen en activiteiten Overleg met bestuur (tweemaandelijks)  
  Belang medewerkers goed vertegenwoordigd Commissies (maandelijks) Nieuw business plan
    Werkgroepen t.b.v. Adviesaanvragen (periodiek)  
    Unit overleggen (kwartaalbasis)  
Omwonenden Veilige omgeving Open dagen (variërend) Tijdige voorlichting over activiteiten die impact hebben op omgeving
  Informatie over werkzaamheden Nieuwsbrieven & brieven (periodiek) Strenge veiligheidsmaatregelen tijdens werkzaamheden
  Vooraf betrekken bij nieuwe plannen / projecten Voorlichtingsavonden (variërend) Indien nodig op maat gesneden oplossingen voor tijdelijke overlast
    Scholenpakket voorlichtingsmateriaal  
    Websites & social media (dagelijks)  
Aandeelhouder (de Staat) Solide rendement Periodiek overleg en rapportage Solide resultaten
  Veilige, betrouwbare en duurzame energievoorziening Jaarlijkse aandeelhouders­vergadering Remuneratiebeleid
   Strategie Gasunie Periodiek overleg Goedkeuring herijkte strategie
Klanten en aangeslotenen Producten en diensten die beantwoorden aan marktvraag en/of Europese wet- en regelgeving Persoonlijke contacten (dagelijks) Hoge transportzekerheid
  Transportzekerheid Customer desk (dagelijks) Op basis van onder andere marktvraag en wet- en regelgeving ontwikkelde producten en diensten
    Shippermeetings (2x per jaar)  
    Website (dagelijks)  
    Stakeholderevenement (jaarlijks)  
Leveranciers Langetermijnrelatie Persoonlijke contacten (dagelijks) Langetermijncontracten
  Goede prijs en meeste waarde toevoegend Audits (varieert, gemiddeld 10x per jaar) Offerteaanvragen in concurrentie
    Website (dagelijks) Onafhankelijke audits
      Verbeterplannen leveranciers op basis van uitkomsten audits
Ministerie EZK / Tweede Kamer Veilige, betrouwbare en duurzame energievoorziening Werkbezoeken (incidenteel) Informatievoorziening (in het bijzonder ten behoeve van het Groningendossier en energietransitie)
  Goed functionerende energiemarkt Regulier overleg (4x per jaar) Voortgang Energietransitie
  Betaalbare energievoorziening Lobby (structureel) Energiedialoog en Energieagenda
    Deelname beleidsconsultaties (periodiek)  
    Input via position papers (periodiek)  
Maatschappelijke organisaties Veilige, betrouwbare en duurzame energievoorziening   Duurzame initiatieven zoals op het gebied van groen gas, CO2, waterstof en warmte
  Zo min mogelijk milieu-impact Maatschappelijke podia zoals Springtij (jaarlijks) Samenwerking en aangaan nieuwe initiatieven gericht op verduurzaming energievoorziening
    Aanwezig op duurzaamheidsplatform SummerLabb (meerdere keren per jaar) Voorlichting breed publiek over verduurzaming energievoorziening
    Werkbezoeken en overleg (periodiek) Samenwerking en aangaan nieuwe initiatieven gericht op verduurzaming energievoorziening
    Coalitievorming zoals Waterstof Coalitie, NVDE , Transitiecoalitie  
Toezichthouders Goed functionerende gasmarkt Overleg (periodiek) Nieuw methodebesluit ACM
  Marktconforme tarieven Klankbordgroepen (periodiek) BNetzA besluit kostenallocatie
      Doorvoering tariefregulering
      Efficiencymaatregelen