Overige informatie medewerkers

We hebben hightechinstallaties en slimme computers, maar het zijn de medewerkers die ons bedrijf maken wat het is. Zij maken het verschil en zijn de sleutel tot succes. We lichten ons sociaal beleid in onderstaande paragraaf verder toe.

Profiel van onze medewerkers

Het aantal medewerkers daalde in 2018 ten opzichte van 2017 van 1.816 naar 1.790 medewerkers. Daarvan zijn 211 collega’s in dienst van de unit GTS, 233 van de unit Gasunie Deutschland en 1.346 medewerkers bij de rest van het bedrijf. De daling in 2018 wordt veroorzaakt door het in beweging komen van medewerkers, onder andere door alle activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, en een aantrekkende arbeidsmarkt.

De onderverdeling naar leeftijd is als volgt:

Leeftijdscategorie Nederland   Duitsland  
  aantal medewerkers % aantal medewerkers %
         
15-24 4 0% 0 0%
25-34 139 9% 42 18%
35-44 383 25% 58 25%
45-54 560 36% 75 32%
55-64 449 29% 58 25%
65-99 22 1% 0 0%
Totaal 1 557    233  

In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt per type arbeidsovereenkomst (vast en tijdelijk) en naar man/vrouw:

  Man Vrouw Totaal
       
Vaste arbeidsovereenkomst 1 476  281  1 757 
Tijdelijke arbeidsovereenkomst 19  14  33 
Totaal 1 495  295  1 790 

In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt per type arbeidsovereenkomst (vast en tijdelijk) en naar Nederland/Duitsland:

  Nederland Duitsland Totaal
       
Vaste arbeidsovereenkomst 1 534  223  1 757 
Tijdelijke arbeidsovereenkomst 23  10  33 
Totaal 1 557  233  1 790 

In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt in full-/part-time dienstverband en naar man/vrouw:

  Man Vrouw Totaal
       
Full-time 1 322  149  1 471 
Part-time 173  146  319 
Totaal 1 495  295  1 790 

Arbeidsvoorwaarden

Nederland
Alle medewerkers van Gasunie vallen onder de cao. Hiervoor geldt een jaarlijkse individuele loonsverhoging tussen de 0 en 5%, totdat het maximumsalaris is bereikt. Daarnaast zijn we met vakorganisaties en de ondernemingsraad een collectieve loonsverhoging overeengekomen. Per 1 januari 2018 is een structurele loonsverhoging van 2,4% toegekend. Deze verhoging is in december 2017 overeengekomen in een cao met een looptijd tot 1 januari 2021. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn structurele loonsverhogingen van 0,25% toegekend bovenop de CPI. Voor het jaar 2021 wordt alleen CPI toegekend en geen additionele structurele loonsverhoging.

Duitsland
Gasunie
Deutschland past de collectieve cao toe die is overeengekomen tussen het Duitse BVEG (vereniging voor exploratie en productie van aardgas) en de IGBCE (vakorganisatie), die specifieke salarisafspraken hebben gemaakt voor de gastransportsector. Er zijn 170 medewerkers die onder deze collective cao vallen (73% van de 233 medewerkers). 62 medewerkers in hogere functies vallen onder een overeenkomst die is afgesloten tussen Gasunie Deutschland en de ondernemingsraad.

Diversiteit

Veel onderzoeken hebben uitgewezen dat het werken in divers samengestelde teams tot betere resultaten leidt. Daarom willen wij diversiteit verder stimuleren. We werken sinds een aantal jaren met instroomstreefcijfers om meer vrouwen aan te nemen. We streven ernaar de instroom van nieuwe medewerkers een afspiegeling te laten zijn van de uitstroom van voor ons relevante opleidingen op verschillende gebieden. Dit wordt periodiek vastgesteld en getoetst.

Over 2018 was van de instroom van medewerkers 28% vrouw, bij de uitstroom was dit 27%. We streven er, conform wetgeving, naar vanaf 2016 een vrouwelijke bezetting van 30% in ons bestuur te hebben. We hebben, onder andere in dat kader, de afgelopen jaren deelgenomen aan het Professional Boards Forum. Dat is een initiatief om het wettelijke streefcijfer van 30% te realiseren.

Eind 2018 is 20% van onze senior managers vrouw. Dit blijft dus een punt van aandacht, ook voor het komende jaar 2019. Voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is deze verhouding eind 2018 respectievelijk 0% en 33% (tegen 0% en 0% in 2009).

Medewerkers derden

Naast haar eigen personeel biedt Gasunie werkgelegenheid aan inleenpersoneel en aan medewerkers van derden. Gasunie werkt veel samen met aannemers. Dit betreft vooral operationeel werk onder andere bij nieuwbouw en bij het onderhoud van onze infrastructuur. In 2018 bedraagt het aantal uren uitbesteed aan aannemers naar schatting ruim 1,2 miljoen (2017: 1,1 miljoen). Ook voor inleenpersoneel en de medewerkers van aannemers worden de strengste veiligheidsnormen gehanteerd. Ongevallen bij medewerkers van derden zijn meegenomen in onze TRFI data.